Waarborg streeft ernaar om de referentie te zijn op het gebied van duurzaam investeren in en huisvesten van onze bewoners. Deze doelstelling vormt een integraal onderdeel van onze invest- en huisvestingsstrategie. Investeren in gebouwen die alle tijden doorstaan en voor de lange termijn zijn gebouwd, worden gebruikt en gewaardeerd door haar bewoners, met inachtneming van de omgeving. Mooie, functionele en courante objecten, waaronder winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen veelal met meerdere bewoners (bedrijven) per object en daardoor met de gewenste spreiding.

Kernpunten Waarborg

  • Focus op Noordoost Nederland
  • Risicospreiding door gespreid investeren
  • Adequaat en sterk in- en extern toezicht

Raden van Commissarissen en Besturen van Stichtingen vervullen de rol van interne toezichthouder. Alle afspraken en procedures tussen de Raad, Bestuur en Directie zijn vastgelegd in prospectussen, statuten en huishoudelijk reglementen. Hierin zijn afspraken geformuleerd over de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de Waarborg investeringen, over een doelmatige taakuitvoering van de directie en toezichtmogelijkheden door de Raden van Commisarissen en Bestuur alsmede aan welke eisen het financieel instrumentarium en administratieve organisatie moet voldoen.

De investeringen van Waarborg Vastgoed zijn gestructureerd conform de regelgeving van de Wet financieel toezicht (AFM-DNB).